Voorzitter,

De programmabegroting 2015 is de eerste begroting die door ons huidige college is opgesteld.
Hierin vindt een eerste vertaling plaats van de koers uit het coalitieprogramma ‘Landgraaf, een respectvolle en solidaire samenleving’, zoals afgesloten tussen de raadsfracties van PvdA, SP, CDA, GroenLinks, VVD en OPA. Er is gekozen voor het voortzetten van een stabiele koers, in combinatie met het plaatsen van enkele nieuwe accenten.

De begroting 2015 is te zien als een overgangsbegroting. Zeker volgend jaar nog hebben we immers te maken met diverse financiële onzekerheden. Te noemen zijn vooral de drie decentralisaties die op ons gemeentebordje komen te liggen: participatie, WMO en jeugdzorg. Het is de grootste gemeentelijke decentralisatie-opgave ooit; zorgvuldigheid is dus van groot belang. Niet voor niets heeft het CDA Landgraaf aangegeven dat ‘investeren in mensen juist nu belangrijker is dan investeren in stenen’.

We staan niet alleen voor een majeure ontwikkeling, maar ook voor een daaraan gekoppelde financiële opgave. Het CDA is blij dat er ondanks verdergaande rijksbezuinigingen een reëel en structureel sluitende begroting ligt. En daarbij zijn er ook nog eens, gedeeltelijk uit eigen middelen, buffers om eventuele tegenvallers te kunnen opvangen en knelpunten te kunnen oplossen. Dit om te voorkomen dat zorgbehoevende inwoners van Landgraaf tussen wal en schip geraken.

Hoewel door media, maar ook vakcentrales nog wel eens het beeld wordt geschetst dat er door gemeenten méér wordt bezuinigd op bijvoorbeeld de WMO dan strikt noodzakelijk, is dat in Landgraaf gelukkig niet het geval. Het CDA Landgraaf vertrouwt erop dat mensen daadwerkelijk de zorg krijgen die zij behoeven. Dat vertrouwen wordt mede ingegeven door het programma Maatschappelijke Voorzieningen dat is opgesteld in nauw overleg en met goedkeuring van de sociale partners en belangenbehartigers van onze burgers.

Wel zullen onze burgers steeds meer gaan zien dat zij voor de zorg van henzelf, hun partner, ouders, kinderen, familieleden of vrienden mede-afhankelijk worden van het eigen netwerk. Dat men straks niet altijd meer automatisch recht heeft op bepaalde vormen van zorg, zoals bijvoorbeeld een scootmobiel. In de moderne samenleving zal steeds meer gevraagd worden van kernbegrippen als solidariteit, zelfredzaamheid en samenredzaamheid. Naoberschap, vanouds een heel ruime en intensieve vorm van burenhulp, is een begrip dat weer zeer actueel wordt. Elkaar helpen, dat is iets wat volgens het CDA in een solidaire samenleving vanzelfsprekend zou moeten zijn. Alleen zo kunnen ouderen langer actief blijven in een aantrekkelijk sociale woonomgeving.

Er is volgens het CDA Landgraaf wel extra aandacht nodig voor de communicatie richting onze burgers met betrekking tot zorg, huisvesting voor ouderen en de toegankelijkheid van voorzieningen. Wijksteunpunten zijn hierin de spil. Deze zullen komend jaar op nog drie plaatsen in Landgraaf operationeel worden. Kan de wethouder aangeven hoe aan het communicatietraject vorm gegeven wordt?

Voorzitter,

om de decentralisatie-processen met onze partners op te pakken hebben we het jaar 2015 hard nodig. Gelet op de complexiteit ervan en zoals eerder gememoreerd ook nog enkele onzekerheden, laat dit vooralsnog weinig ruimte voor nieuw beleid op andere terreinen. Het CDA is niettemin blij dat het ingezette beleid met betrekking tot de herstructurering van de woonomgeving wordt voortgezet. Tevredenheid ook over de aanzetten om de wateroverlast door hevige regenval nu
daadkrachtig ter hand te nemen. En uiteraard zien we ook graag dat de wijkontwikkelingsplannen voortvarend ter hand worden genomen.

Voorzitter,
onlangs werd het hoogste punt van het nieuwe winkelcentrum in Waubach gevierd door het plaatsen van de zogeheten meiboom. Symbool van vruchtbaarheid. Het CDA is blij dat er, ondanks het sombere economische weer, nog geïnvesteerd wordt, samen met onze partners. Zo ook de bouw van zes geclusterde zorgwoningen in het Heiveld, met daarbij nog eens dertig woningen. Maar ook de herinrichting van de Heigank en de Hereweg/Beethovensingel. Dit is goed voor de werkgelegenheid en de leefbaarheid in de buurten.

Voorzitter,
ten aanzien van de investeringsruimte voor de kwaliteit en het onderhoud van de openbare ruimte en accommodaties constateren wij dat die steeds minder wordt. We hebben hier begrip voor in het licht van de prioriteiten die we hebben gesteld met betrekking tot de decentralisaties. Echter het baart ons ook zorgen. Omdat we de rekening voor ons uit schuiven met als gevolg: kapitaalvernietiging en hogere kosten om de schade te herstellen
Kunnen de wethouders aangeven of wij ons terecht zorgen maken?

Investeringen dienen waar nodig gedaan te worden. Naar behoefte, naar vraag. Daarom herhaalt het CDA Landgraaf nogmaals dat het drie kernenbeleid in Landgraaf in het licht van de krimp en de betaalbaarheid van voorzieningen, niet langer overeind gehouden kan worden. We zijn een gemeente voor álle bewoners en kiezen daarom voor een integrale Landgraafse benadering. In dat kader vraagt het CDA of wij ervan mogen uitgaan dat een herbestemming van leegstaande gebouwen wordt meegenomen in de accommodatienota?

We willen een toeristische gemeente zijn, een ondernemende gemeente. Het CDA Landgraaf onderstreept dit. Wij vinden dat ondernemers beter gefaciliteerd zouden kunnen worden; bijvoorbeeld door minder regelgeving. Welke mogelijkheden ziet dit college? Hoe kunnen bedrijven meer betrokken worden bij het gemeentelijk werkbedrijf? Het CDA ziet kansen om de aantrekkelijkheid als toeristische gemeente te versterken. Er wordt inmiddels al hard gewerkt en getrokken aan bijvoorbeeld het project Slot Schaesberg en een invulling van de top van de Wilhelminaberg. Maar hoe staat het met het eventuele regionaal zwembad? We zouden ook graag zien dat de portefeuillehouder de eerdere suggestie van het CDA voor een eventuele megakermis in Landgraaf, meeneemt in de evaluatie van kermissen volgend jaar. Kan de portefeuillehouder dit toezeggen? Voorts zou het CDA graag zien dat we de eigen trots meer uitstralen en uitdragen. Dit in de vorm van bordjes en een boek over bekende Landgravenaren en gebeurtenissen. Hieromtrent hebben wij een motie voorbereid.

Voorzitter,
Landgraaf heeft de ambitie om op termijn een energieneutrale gemeente te zijn. Als CDA juichen wij dit van harte toe. Met het project ‘zonnekracht’, zal ik het maar noemen, lopen we zelfs in Nederland voorop. Om Landgraaf energieneutraal te krijgen zijn natuurlijk nog verdere acties nodig waarbij Landgraaf energie gaat produceren. In het kader daarvan zal het in de toekomst belangrijk worden om het bezit van elektrische auto’s aan te moedigen door op termijn meer openbare laadvoorzieningen te creëren. Het CDA wil hier graag een motie voor indienen.
Als het gaat om duurzaamheid zijn er ook projecten gerealiseerd zoals de regen-infiltratiepalen. Uiteraard wil het CDA Landgraaf ook sociale duurzaamheid bevorderen. Met de komst van de elektrische fiets, kunnen ouderen tot op hogere leeftijd mobiel blijven. Het CDA is dan ook warm voorstander van uitbreiding van vooral veilige, van de rijweg afgescheiden fietspaden. Hoe denkt het college hierover? Gaat het college zich bij de Provincie rondom de aanbesteding van het openbaar vervoer ook hard maken voor maximale bereikbaarheid, zonodig via belbussen? À propos mobiliteit:
Grensstraat, Kantstraat, Nieuwenhagerheidestraat. Deze straten zijn niet ingericht op het vele vrachtverkeer dat hier doorheen rijdt. Het college dient er alles aan te doen om spoedig met een alternatief te komen.

Onderhand ben ik aangekomen bij het thema leefbaarheid. Meer licht en ruimte in de wijk, aandacht voor ontmoetingsplekken, meer ruimte voor de opgroeiende jeugd, minimaal een medisch centrum per kern en zoveel mogelijk multifunctioneel gebruik van accommodaties. Wij spreken als CDA Landgraaf onze hoop uit dat er op de plek van het Ora in Ubach over Worms binnen afzienbare tijd een medisch centrum verrijst. En wat de jeugd betreft: dat is een groep die tegenwoordig nauwelijks gehoord wordt of van zich laat horen. Omdat juist de jeugd de toekomst heeft, wilt het CDA ze ook een nadrukkelijke stem geven; het liefst via een Landgraafse jeugdraad. Hierover een motie.

Voorzitter,
dan ga ik nu langzaam afronden. Met een onderwerp waarvoor het CDA Landgraaf flink heeft geknokt in de coalitieonderhandelingen. Geen lastenverzwaringen voor de burgers, behoudens dan de jaarlijkse inflatiecorrectie. Ofschoon in de commissie Mewissen vorig jaar een duidelijke tendens te bespeuren viel om met name de OZB substantieel te verhogen, is het toch gelukt om de begroting sluitend te krijgen zonder lastenverzwaring. Het gegeven dat we het met minder geld moeten doen, heeft er niet toe geleid dat de burger hiervan de dupe is. En dat verdient een compliment!

Voorzitter,
hiermee ben ik dan aan het eind gekomen van mijn verhaal in eerste instantie.

Ingediende moties: